Szukaj w serwisie:

Z myślą o klientach Rozmowa z Andreasem Geithem, dyrektorem wykonawczym SWISSPACER

Coraz więcej dostawców próbuje dorów- nać firmie SWISSPACER, jeśli chodzi o prze- wodnictwo cieplne ramek dystansowych. Co oznacza to dla lidera tego segmentu rynku?

Z myślą o klientach
Rozmowa z Andreasem Geithem, dyrektorem wykonawczym SWISSPACEROczywiście bardzo pozytywnie oceniamy trend zmierzający ku zwiększeniu ener- gooszczędności. Oznacza to bowiem, że zaczęto doceniać właściwości ciepłych ramek, dzięki czemu zwiększa się również rynek naszych produktów premium. Rzecz jasna, chcielibyśmy być jedynym dostawcą w branży, ale to klienci dokonują ostatecz- nego wyboru, co w  konsekwencji  wpływa na rozwój rynku. Ponadto jako lider i posia- dacz patentów stanowimy swojego rodzaju siłę napędową – świadczą o tym chociażby licencje udzielane przez nas innym dostaw- com ciepłych ramek. Dzięki SWISSPACER Ultimate odnosimy nieprzerwane pasmo sukcesów. To pokazuje, że idziemy właściwą drogą.

Czy w zakresie udoskonalania produktów stawiacie na zwiększanie wartości współ- czynnika psi, czy też wybieracie inną moż- liwość?

Każde ulepszenie jest mile widziane. Nasu- wa się jednak pytanie o wiążące się z tym korzyści makroekonomiczne. Dochodzimy właściwie do granic tego, co jest fizycznie wykonalne. Z tego powodu wydaje się być mało uzasadnione, by wyłącznie w tym celu wykorzystywać nasze cenne zasoby prze- znaczone na działalność badawczo-rozwo- jową. Chcemy iść inną drogą, pragniemy mianowicie zaoferować klientom komplek- sowy system, który będzie się wyróżniał jako- ścią, designem i optymalnymi możliwościa- mi obróbki. Należy zatem uwzględnić takie istotne elementy, jak: technika maszynowa, powiązane usługi serwisowe oraz wytwa- rzanie okien. Naszym zdaniem przyszłość należy do rozwiązań koncepcyjnych, które traktują wszystkie aspekty całościowo.

Jaki potencjał daje zwiększenie możliwości obróbki ramek dystansowych?

W ramach obróbki ręcznej oferujemy naj- lepszy produkt na rynku. Nasze ramki dy- stansowe są  bardzo  stabilne  i  wykonane z   najwyższą    dokładnością    wymiarową, a poza tym można je łatwo zamontować. Również  w  zakresie  obróbki  przemysłowej i wydajności działamy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej – oferowane przez nas narożniki spawane charakteryzu- je wysoka jakość i estetyka. Takiego efektu nie można  uzyskać  za  pomocą już  raczej przestarzałej, tradycyjnej metody gięcia.

Ciepłe ramki dystansowe SWISSPACER są sprawdzane pod kątem przewodności cieplnej przez ift Rosenheim. Dlaczego jest to dla was tak ważne?

Zapewnienie pełnej przejrzystości leży przecież w interesie wszystkich dostawców. O tym, jak istotne jest to dla rynku, świadczy np. problem w branży motoryzacyjnej doty- czący emisji spalin wytwarzanych przez po- jazdy z silnikami diesla. Z tego powodu moc- no angażujemy się w niezależne badania wszystkich produktów dostępnych na rynku. W przypadku szyb zespolonych podobne badania są już od dawna zalecane przez stowarzyszenie RAL  Gütegemeinschaft. W związku z tym nie widzimy powodu, by nie przeprowadzać ich również dla ramek dystansowych. Nasi klienci mają prawo do pełnej informacji i porównania produktów.

Czy wprowadzanie innowacji jest dla was potwierdzeniem korzyści, jakie możecie za- oferować klientom dzięki interdyscyplinar- nej współpracy w ramach dużego koncer- nu budowlanego, jakim jest Saint-Gobain?

Oczywiście. W  dużej  mierze  korzystamy z wiedzy specjalistycznej największego pro- ducenta szyb zespolonych w Europie, by móc optymalizować nasze produkty i ofe- rować kompleksowe rozwiązania o wysokiej synergii. Wspomnę chociażby, że wprowa- dziliśmy na rynek innowacyjne rozwiązanie: SWISSPACER Triple, które może być stosowa-
 
ne do produkcji potrojnych zespoleń z cień- szymi szybami. Połączenie ramek dystanso- wych za pomocą przekładki skraca czas obróbki, a asymetryczne szklenie pozwala na zwiększenie izolacyjności akustycznej. Tak więc z pomocą SWISSPACER Triple pro- dukcja dwukomorowych szyb zespolonych jest łatwiejsza, bardziej efektywna, jej wy- niki są dokładniejsze, a przede wszystkim maleje  ciężar  produktu,  co  ułatwia  jego montaż.

Jakie wymagania stawiają waszym produk- tom rzemieślnicze zakłady produkcji okien?

Najważniejszymi kryteriami są: rzetelność, przewidywalność, jakość oraz design. Doce- niamy i rozumiemy innowacyjne koncepcje oraz wizje naszych klientów, którymi są śred- nie przedsiębiorstwa, często prowadzone osobiście przez właścicieli. W końcu SWIS- SPACER też był kiedyś niewielkim przedsię- biorstwem typu start-up, w którego pomysły w swoim czasie mało kto wierzył. Pragma- tyczne podejście rzemieślnicze mamy więc we krwi i nadal czerpiemy z niego motywa- cję do opracowywania przyszłościowych rozwiązań.

Dziękuję za rozmowę

OKNO 4/2017

 
 • Smukłe profile zaprojektowane z myślą o przestronnych wnętrzach
 • Jednoosobowy dom – przestrzeń bez granic
 • Ciepły dom – jak zadbać o komfort termiczny
 • Realizacja Deceuninck - hotel Královka w Górach Izerskich
 • Świat nie musi już być na niebiesko
 • Reklama

  Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

  Okna w remoncie – potencjał rynku wtórnego
 • Okna w remoncie – potencjał rynku wtórnego
 • Polski tygrys eksportowy na szczycie! Czy mamy szansę stać się również tygrysem w produkcji stolarki budowlanej w UE?
 • Z myślą o klientach Rozmowa z Andreasem Geithem, dyrektorem wykonawczym SWISSPACER
 • Konstrukcje proste jak klocki Lego – rozmowa z Mariuszem Megierem Dyrektorem Zarządzającym firmą Orgadata East Europe w Polsce i Europie Wschodniej
 • Mniejszy wysiłek, wyższa jakość – roboty przejmują produkcję rozmowa z Krzysztofem Mędralą współzałożycielem firmy Śląska Fabryka Okien KNS
 • VELUX najlepszym partnerem w biznesie
 • VELUX najlepszym partnerem w biznesie
 • Strefa partnera:

   
   

  Wydawnictwo bud media
  ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz
  Tel: 534 536 958

  Copyright 1994-2019 Oknoserwis.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.